Özel Fırsatlar Burada Standart.

Kullanıcı Sözleşmesi

İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan,sehirfirsati, " İSG Turizm Yatırımları Organizasyon Ticaret Limited Şirketi" ve " sehirfirsati.net " adlı internet sitesini, SİTE, " sehirfirsati.net " adlı alan adında bulunan web sitesini, KULLANICI, SİTE'ye üye olan ve SİTE'de sunulan hizmetlerden faydalanan gerçek/tüzel kişiyi, İŞLETME, SİTE'de ilan edilecek ve satışa sunulacak hizmetleri, KULLANICI'ya bedeli karşılığında yine SİTE'de ilan edilecek koşul ve şartlarla sunmayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri, ifade eder.

KULLANICI, SİTE'yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de SİTE ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

sehirfirsati.net, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI'nın, sehirfirsati.net’in bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya SİTE'de ilan ve teklif edilen satışlara katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir. KULLANICI, SİTE'nin bu sayfasını düzenli olarak ziyaret edeceğini, değişiklikleri takip edeceğini kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, sehirfirsati.net tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini, satın aldığı kuponların iptal edilebileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. KULLANICI, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE'nin sayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

sehirfirsati.net, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin KULLANICI kimlik ve şahıs bilgilerini, KULLANICI güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. KULLANICI, bu bilgilerin sehirfirsati.net tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir. KULLANICI, sehirfirsati.net tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI'nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla sehirfirsati.net’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. KULLANICI, sehirfirsati.net tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, kendi kullanımı için çek satın almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, sehirfirsati.net tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, SİTE'ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, İSG Turizm Yatırımları Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’ne aittir ve telif hakkı ile korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. KULLANICI, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden sehirfirsati.net’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, sehirfirsati.net’in altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, sehirfirsati.net’in açık ve yazılı iznini almadan, SİTE'nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul ve taahhüt etmektedir.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, yetkisiz kupon satışı, SİTE'nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE'ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE'de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE'nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Bu SİTE'yi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan KULLANICI'ların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu SİTE'ye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan KULLANICI'lar, SİTE'ye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir KULLANICI'nın bu SİTE'yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili KULLANICI'nın ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan KULLANICI'nın bu SİTE'ye erişim ve/veya SİTE'yi kullanım hakları iptal edilecektir. sehirfirsati.net’in ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o KULLANICI'nın bu SİTE'ye erişim veya SİTE'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

"Kullanıcı", Site" tarafından ortaya konulan ve diğer "Kullanıcı", ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI'nın, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, KULLANICI bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

sehirfirsati.net SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. sehirfirsati.net, KULLANICI'nın SİTE'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. sehirfirsati.net, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. sehirfirsati.net bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

sehirfirsati.net SİTE üzerinde, sehirfirsati.net’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İŞLETME'nin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE'lerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sehirfirsati.net tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web SİTE'sini veya SİTE'yi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web SİTE'si veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web SİTE' leri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web SİTElerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında sehirfirsati.net’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

sehirfirsati.net, SİTE'nin kullanılmasından ya da sehirfirsati.net hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez. sehirfirsati.net; SİTE'nin üçüncü şahıs KULLANICI'ları, sehirfirsati.net KULLANICI'ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının sehirfirsati.net hizmetiyle ilgili ya da KULLANICI'nın SİTEyi ve/veya sehirfirsati.net hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. sehirfirsati.net, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE'yle bağlantılı veya SİTE'ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

"Site"nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları sehirfirsati.net’e ait ve/veya sehirfirsati.net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. sehirfirsati.net uygulamalarının, "Site"de yer alan bilgilerin ve sehirfirsati.net’in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına sehirfirsati.net tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, sehirfirsati.net’in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. sehirfirsati.net’in "Site" ve "Site" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.


 

II.SATIŞ KOŞULLARI


 

SİTE'de ilan ve teklif edilen hizmetleri satın almak için SİTE'ye üye olmak gerekmektedir. sehirfirsati.net; çeşitli etkinlikleri düzenleyen kişiler, spor, dans ve müzik toplulukları, konaklama, aktivite yeme içme mekanları, spor merkezleri, kişisel bakım merkezleri, tatil yerleri, kişisel gelişim kursları adına sehirfirsati.net kuponu satmaktadır. sehirfirsati.net’in kullanıcılarına verdiği hizmet, SİTE'de satışa sunulan hizmetlerin KULLANICI'lar tarafından satın alınması ve SİTE'de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır. SİTE'de satılan hizmetin kullanılmasının İŞLETME'den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, hizmetin satın alınmasının ardından KULLANICI ile İŞLETME arasında gerçekleştirilecektir. sehirfirsati.net’in İŞLETME'nin belirlediği hizmet satış politikalarına göre, hizmeti sattıktan sonra değiştirmesi veya bedelini iade etmesi yasaktır.

Zaman zaman, satışa sunulan hizmetleri düzenleyen kişiler, spor, dans ve müzik toplulukları, yeme içme mekanları, spor merkezleri, kişisel bakım merkezleri, tatil yerleri, kişisel gelişim kursları bu etkinlikleri muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde kupon bedelinin kullanıcıya iadesi işletme tarafından yapılacaktır. Bu konuda sehirfirsati.net’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI, SİTE'de ilan ve teklif edilen hizmeti yine SİTEde ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI'nın satın almış olduğu hizmetin ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

KULLANICI, sehirfirsati.net’ten satın aldığı kuponu tek seferde kullanacaktır. KULLANICI'nın ödediği kupon bedeline ilişkin fatura veya fiş, hizmetin kullanılması sırasında İŞLETME tarafından düzenlenerek KULLANICI'ya verilecektir.

KULLANICI satın aldığı hizmetin SİTE'de ilan edilen bedelinden, kıyaslanan bedel (SİTE'de satışa sunulan hizmetin sehirfirsati.net indirimi olmaksızın geçerli olan bedeli) değerinde hizmetten yararlanılmadığından bahisle indirim ya da iade talebinde bulunulamaz. Örnek vermek gerekirse, SİTE' de 30-TL.'ye satılan 50-TL değerindeki yemek vs.'nin, KULLANICI tarafından 40-TL. değerinde kullanıldığından bahisle, 50-TL. ile 40-TL. arasındaki fark olan 10-TL.'lik kısım kadar iadesi talebinde bulunulamaz.

İŞLETME, KULLANICI'ya sunulan hizmetten Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında sorumludur. KULLANICI'nın Yönetmelikle sınırlı olarak kendisine tanınan cayma hakkını, hizmeti satın aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisine kullanma hakkı saklıdır. KULLANICI, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde cayma hakkını kullanması halinde, satılan hizmetin sehirfirsati.net tarafından kendisine satılan kupon bedeli ile sınırlı talepte bulunacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, sehirfirsati.net’in doğrudan hizmeti sunan kişi olmayıp, yalnızca İŞLETME ile KULLANICI arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. sehirfirsati.net, İŞLETME tarafından KULLANICI'ya sunulan hizmetin hiç sunulmaması ve/veya kusurlu ya da ayıplı olması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, bu türlü talepleri İŞLETME'ye karşı ileri süreceğini, sehirfirsati.net’e karşı her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI'nın sehirfirsati.net’ten satın aldığı kupon, aksi belirtilmediği sürece İŞLETME veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez.

KULLANICI, kuponun çalınması ya da kaybolması ya da 3. kişilerce kullanılması halinde sehirfirsati.net’in ya da İŞLETME'nin sorumlu olmayacağını kabul eder. sehirfirsati.net kuponunun geçerli olacağı tarih ve süreler SİTE'de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan kuponlar geçerliliğini yitirecektir. KULLANICI, süresinde kullanılmayan kuponlar nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

whatsapp